§1 Wstęp do Regulaminu.

1. Dokument ten reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) Sprzedawcy oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe.

3. Przez Sprzedawcę, rozumie się Onie.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres do korespondencji: ul. Fioletowa 73/3, 70 - 781 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie- IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000693698, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, opłacony w całości, NIP: 955-243-95-37, REGON: 368196972

4. Przez Produkty, rozumie się wszelkie dobra wystawione na sprzedaż w Sklepie.

5. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

6. Kontakt pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej powiązanej ze sklepem internetowym www.onie.pl, poprzez domenę @onie.pl.

7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: ul. Fioletowa 73/3 w Szczecinie, na adres mailowy: info@onie.pl, telefonicznie pod nr: 733 300 350, lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie www.onie.pl

§2 Korzystanie ze sklepu-zasady ogólne.

1. Zgodnie z Art.71 kodeksu cywilnego, informacje o produktach podane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest jednoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury. Nie wymaga się przy tym uzyskania podpisu Kupującego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia użytkownikowi korzystania ze Sklepu w sytuacjach które uzna za słuszne. W szczególności w wyniku naruszenia Regulaminu bądź Polityki Prywatności.

4. Sprzedawca zastrzega,że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, podane są w centymetrach, z tolerancją ok +/- 5cm, zależną od wyboru obicia przez Kupującego.

5. Wymiary produktów w Sklepie podawane są w centymetrach, z tolerancją do 5 cm w zależności od wybranego produktu.

6. Ceny produktów w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) wedle stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

§3 Składanie zamówień-zasady ogólne.

1. Złożenie zamówienia na produkty oferowane w Sklepie możliwe jest na trzy sposoby:a)on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.onie.pl, b)za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@onie.pl, c)telefonicznie pod nr tel. 733 300 350

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie informacji wymaganych przez Sklep, w szczególności imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego. W przypadku podania błędnych danych przez Kupującego zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest minimalna jego wartość 200 zł (z podatkiem VAT) i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.

4. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

§4 Realizacja zamówień-czas realizacji.

1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby towary znajdujące się w Sklepie były cały czas dostępne a oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco.

2. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku wybrania przez Kupującego  płatności ratalnych, wskazanych w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia zawarcia przez Kupującego umowy z bankiem.

3. Realizacja zamówień dotyczących towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy może zostać wydłużona do 30 dni roboczych. Jest to zależne od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców. W takim wypadku Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W przypadku kiedy szacowany czas sprowadzenia towarów przekracza termin 30 dni roboczych, Kupujący zostanie o tym oraz o planowanym terminie dostawy poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez niego adres e-mail.

§5 Warunki ogólne dostawy.

1. Towar oferowany i sprzedawany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany na terenie całego kraju odpłatnie. Wartość minimalna zamówienia wynosi 200 zł brutto, zgodnie z §3, pkt 2.

2. Zamówienie Kupującego dostarczane jest na adres podany w wypełnionym przez Kupującego formularzu.Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu do 21 dni roboczych.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności w formie przelewu na konto, towar zostaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu jego wpłaty na koncie Sprzedawcy.

4. W przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności Pay.com, wysyłka towaru nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem wykonanej prawidłowo operacji.

5. Sprzedawca nie zapewnia wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.

§6 Formy płatności.

1. Kupujący ma prawo do wyboru formy płatności za zakupy dokonane w Sklepie. Są to odpowiednio: a)przelew na konto, b) płatność poprzez serwis Pay.com , c) płatności ratalne- zakup na Raty PayU.

2. Dane Sprzedawcy do przelewu: Onie.pl Sp. z o.o., ul. Fioletowa 73/3, 70-781 Szczecin, nr konta mBank S.A.:30 1140 2004 0000 3702 7706 8922.

§7 Reklamacje.

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za prawne i fizyczne wady sprzedanego towaru na zasadach zawartych w przepisach kodeksu cywilnego, szczególnie w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c. względem Kupującego.

2. Jeżeli towar, który został sprzedany za pośrednictwem Sklepu jest wadliwy, Kupujący ma pełne prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy. Nieprawidłowe użytkowanie towaru przez Kupującego i powstałe na skutek takich działań wady nie podlegają reklamacji.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego za pomocą: a) formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Onie. Pobierz formularz reklamacyjny, wypełniąjac wszystkie pola formularza i podając pełne dane dotyczące wadliwego produktu, b) poczty- wysyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Onie.pl Sp. z o.o., ul. Fioletowa 73/3, 70-781 Szczecin.

4. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres kontaktowy Kupującego), nazwę towaru zgłaszanego do reklamacji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń dotyczących otrzymanego towaru, datę odbioru towaru.W miarę możliwości Kupujący powinien załączyć także kopię paragonu zakupu lub faktury. W przypadku, kiedy podane przez Kupującego dane nie są wystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się z prośbą o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie do Kupującego.

5. Rozpoznanie reklamacji odbywa się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź zwrotna dotycząca rozpoznania reklamacji wysyłana jest za pomocą poczty na adres podany przez Kupującego, lub na adres e-mail, jeżeli został on podany jako adres do korespondencji.

6. Jeżeli Kupujący jako konsument zażądał usunięcia wady towaru lub wymiany towaru na nowy, albo złożył oświadczenie dotyczące obniżenia ceny, określając kwotę, o którą podana cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14 dni do tego zadania, uważa się, że zadanie to uznał jako uzasadnione.

7. Kiedy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu jest wadliwy, Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (zawartych w przepisach art.556-576).

8. Jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru.

9. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie stwierdzone, że towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie.

10.Licząc od dnia stwierdzenia wady, wraz z upływem roku roszczenie Kupującego dotyczące wymiany towaru lub usunięcia wady ulega przedawnieniu. W przypadku gdy Kupującym jest konsument, termin przedawnienia nie może upłynąć przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.

11.Za szkody, które wynikają z pomyłek popełnionych przez Kupującego podczas składania zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

12.Sprzedawca nie ponosi on odpowiedzialności za nieuzasadniony brak odbioru towaru.Wówczas koszty ponownej wysyłki towaru są ponoszone przez Kupującego.

13.Kupujący, będący konsumentem ma prawo zgłosić się o pomoc w złożeniu reklamacji do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów.

14.W trakcie odbioru towaru Kupujący winien sprawdzić czy towar lub jego opakowanie nie mają widocznych uszkodzeń. Jeżeli takowe widnieją, Kupujący powinien spisać protokół reklamacyjny w obecności dostawcy/kuriera.

§8 Gwarancja.

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu objęte są 24 miesięczną gwarancją. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania towaru Kupującemu.Jeżeli podczas okresu gwarancji ujawnione zostają wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru na nowy w terminie do 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Kupującego wady towaru. O sposobie usunięcia wady decyduje Sprzedawca.

2. Jeżeli Sprzedawca zdecyduje,że naprawa lub wymiana towaru na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby od Sprzedawcy poniesienia nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę zapłaconą za towar.

3. Jeżeli Kupujący zgłasza wady towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca odbierze towar na własny koszt lub dokona naprawy w miejscu, w którym towar się znajduje. Sprzedawca decyduje o sposobie usunięcia wady lub miejscu naprawy.

5. W ramach gwarancji zgłoszenia fizycznej wady towaru należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady, za pomocą formularza reklamacyjnego http://onie.pl, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany w Regulaminie, lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W zgłoszeniu powinny zostać zawarte następujące dane: dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), opis zgłaszanych przez Kupującego zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji, dowód zakupu towaru.

6. Uprawnienia Kupującego wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej nie są ograniczone w żaden sposób poprzez przyznanie gwarancji na towar przez Sprzedawcę.

7. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe na skutek wad technicznych towaru.

§9 Odstąpienie od umowy.

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę poza siedzibą przedsiębiorstwa może zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni, z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

2. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna z dniem wydania Kupującemu lub wskazanej przez Niego osobie towaru. W przypadku umowy obejmującej wiele towarów, dostarczanych osobno od momentu objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru lub jego części.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić na skutek oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego przekazanemu Sprzedawcy.Może ono zostać złożone za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bądź przy użyciu wzoru oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę, będącym załącznikiem do Regulaminu.

4. Aby zachować prawo do odstąpienia od umowy wystarczające jest  wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wyznaczonego terminu Sprzedawcy: a)za pomocą poczty na adres: ul. Fioletowa 73/3, 70-781 Szczecin, b) mailowo na adres: gwarancje@onie.pl. Formularz można pobrać tutaj: Pobierz odstąpienie od umowy

5. Sprzedawca na podstawie otrzymanego od Kupującego odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie 14 dni zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności włącznie z kosztami dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem ustępów 6 i 7 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku kiedy Sprzedawca nie zaoferował odbioru towaru od Kupującego, może wstrzymać zwrot płatności otrzymanych od Kupującego do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego wysyłki przez Kupującego.

7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności za transport towaru jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, oferowany przez Sprzedawcę.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaoferował, że sam odbierze towar, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Aby termin został zachowany towar należy odesłać przed jego upływem. Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany i oznaczony napisem "ZWROT".

9. Sprzedający nie oferuje obsługi transportowej zwrotu towaru.

10.Zwrot środków Kupującemu następuje adekwatnie do wybranego wcześniej sposobu zapłaty za towar przez Kupującego, chyba, że Kupujący zdecyduje się na zwrot w innej formie, jeżeli nie generuje to żadnych dodatkowych kosztów dla Sprzedawcy.

11.Konsumentowi nie przysługuje prawo do umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: a)w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12.Sprzedawca może odstąpić od umowy w wypadku jasnej pomyłki dotyczącej ceny towaru (jeżeli jest ona wyraźnie odmienna od zwyczajnej ceny towaru tego samego rodzaju, jakości, typu itp.).

§10 Świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Za zarządzanie Sklepem odpowiedzialny jest Sprzedawca. Wszelkie prawa dotyczące Sklepu i jego nazwy, szaty graficznej,domeny internetowej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu,oraz pozostałych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, które są własnością Sprzedawcy. Kupujący może z nich korzystać jedynie w sposób zgodny z Regulaminem i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Usługi elektroniczne pozwalające na odtwarzanie i przeglądanie zawartości oraz składanie zamówień są świadczone za pośrednictwem Sklepu. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.

3. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego a dla Kupujących, będących zarejestrowanymi w Sklepie, z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie.

4. Niektóre funkcjonalności Sklepu dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest umową zawartą na czas nieokreślony. Kupujący może bez podawania przyczyn rozwiązać umowę. Jeżeli Kupujący posiada zarejestrowane konto w sklepie wystarczy wysłanie przez Kupującego wiadomości e-mail na adres info@onie.pl z prośbą o usunięcie konta Kupującego.

6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność umów kupna/sprzedaży towarów zawieranych dotychczas za pośrednictwem Sklepu.

7. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione aby móc prawidłowo korzystać ze Sklepu to : urządzenie posiadające dostęp do Internetu, zainstalowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej,  aktywna obsługa JavaScript, włączona obsługa plików typu cookies, oraz aktywne konto e-mail. Minimalna, rekomendowana rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli.

8. Zabronione jest zamieszczanie lub dostarczanie za pośrednictwem Sklepu, przez Kupujących treści bezprawnych, szczególnie zabronionych przez przepisy prawa, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Zabronione jest również podejmowanie przez Kupujących czynności prowadzących do zakłócenia funkcjonowania Sklepu i utrudniających dostęp Sprzedawcy lub innym Kupującym do Sklepu.

9. Naruszenie przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności przez Kupującego będzie skutkować pozbawieniem Kupującego przez Sprzedawcę prawa do korzystania ze Sklepu oraz ograniczeniem niektórych funkcjonalności Sklepu.

10.Sklep wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania ze Sklepu przez Kupujących.

11.Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną,funkcjonowania Sklepu oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: info@onie.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: Onie.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Fioletowa 73/3, 70 - 781 Szczecin.

12.Rozpoznanie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o statusie reklamacji zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. W przypadku, kiedy dane lub informacje podane w formularzu reklamacyjnym wymagać będą uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie przez rozpoznaniem reklamacji.

13.Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych i treści elektronicznych w celu ich zabezpieczenia przed osobami nieupoważnionymi,w miarę swoich możliwości, poprzez zastosowanie środków bezpieczeństwa (zarówno technicznych jak i organizacyjnych).

14.W celu minimalizacji zagrożeń uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych lub przedostania się szkodliwego oprogramowania do urządzenia Kupującego, Kupujący jest zobowiązany chronić login oraz hasło dostępu do Sklepu, nie udostępniać go osobom nieupoważnionym oraz używać zabezpieczeń technicznych, takich jak program antywirusowy.

15.Za przeprowadzane prac konserwacyjnych i wywołanej tym czasowej blokady korzystania przez Kupujących ze Sklepu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Informacje o planowanych czynnościach konserwacyjnych będą w miarę możliwości podawane przez Sprzedawcę wcześniej, zamieszczając odpowiednie komunikaty na stronie Sklepu.

§11 Postanowienia końcowe.

1. Dane osobowe podane przez Kupującego są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie www.onie.pl

2. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu, Kupujący, poza możliwością skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń:a) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane sądu są zawarte na stronie www.uokik.gov.pl), b) mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe zawarte są na stronie www.uokik.gov.pl).

3. Kupujący może także skorzystać z porad udzielanych bezpłatnie przez organizacje konsumenckie. Należą do nich m.in.: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).

4. Obecny Regulamin obowiązuje od 01, stycznia 2015 r. i odnosi się do wszystkich umów.

5. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).Dlaczego Onie.pl

Nasze meble zamawiasz bezpośrednio w fabryce wytwórcy. Nie trafią do Ciebie z salonów wystaw meblowych, naprawione po reklamacji czy po leżakowaniu w magazynie przez długie miesiące. Każdy mebel powstaje bezpośrednio na Twoje zamówienie i jesteś pierwszą osobą, która na nie siada.

 Tam gdzie kontakt z producentem jest uciążliwy a reklamacja niepewna, z nami nie masz tego problemu. Wystarczy, że zgłaszasz reklamację a rozwiązaniem problemu zajmujemy się my. Negocjujemy, organizujemy i dokonujemy zwrotów jeżeli sytuacja tego wymaga. Ty możesz spać spokojnie.

Kupując w Onie.pl, otrzymujesz swojego opiekuna, którego zadaniem jest nadzór Twojego zamówienia tak aby przebiegło jak najszybciej bez najmniejszego problemu. Jeżeli jednak takowe się pojawią, Twój opiekun sam zajmie się jego rozwiązaniem. 

Płacisz tylko za produkt. Nie musisz się zastanawiać ile trzeba dopłacić i jaki jest to finalnie koszt. Dostawa jest darmowa. Zawsze.

Twoi specjaliści